Zamenhof, Ludwik Lazar: Pribavlenie ko vtoroj knige meždunarodnago jazyka
Varsava, 1889